Адвокатски услуги

Детален опис на правните услуги и начин на соработка со клиентите.

Арбитража и алтернативно решавање на спорови

КМ/Констатиновиќ и Милошевски има опсежно искуство во застапување реномирани корпорациски клиенти, како што се банки, градежни компании, ИТ и телекомуникациски компании, автомобилски компании, компании од енергетиката, земјоделски компании, здравствени институции, како и во арбитражни постапки:
• Медијација
• Домашна и меѓународна арбитража 

Контакт

Партнер

Управно право

Во административни и регулаторни случаи, дури и мали законски измени можат да создадат забележителни практични проблеми.
Затоа ние во Константиновиќ и Милошевски сме во склад со сите промени што се случуваат во локалните и регионалните регулаторни опкружувања, осигурувајќи се дека нашите клиенти секогаш се добро информирани и пред се.
Нашиот тим на адвокати им даваат совети на клиентите за:
• Застапување во сите видови управни постапки пред надлежни органи на државна управа и општини
• Застапување во постапки во управни спорови
• Застапување по правни лекови во управни постапки
• Застапување по правни лекови во управни спорови
• Застапување во царински постапки
• Застапување во даночни постапки

Контакт

Адвокат - партнер

Стечај, несолвентност и реорганизација

Зголемената конуренција, континуираната економска рецесија и криза, како и комплексноста на деловните активности на домашниот и странските пазари, се предуслов за финансиските тешкотии со кои може бизнисот да се соочи во секое време.
Бизнисот мора да биде претпазлив и подготвен за сите предизвици и секако за правните проблеми и последици кои можат да произлезат од него.
Нашиот тим им помага на клиентите да се справат со вакви случаи со комбинирање на регулаторно знаење, деловна активност и знаења специфични за секторот.
Нашите клиенти можат да очекуваат исклучителна анализа на ризикот, супериорни вештини за управување со проекти и прагматични совети во следниве области:
• Постапка за стечај
• Планови за реструктуирање
• Презакажување на долговите
• Управување со кризи и планирање на вонредни ситуации
• Имплементација на корпоративни реструктуирања, вклучувајќи расположливи средства и судски постапки
• Посебна состојба и парница за стечај

Контакт

Независен адвокат - партнер

Комисионер во Комисијата за хартии од вредност на РМ

Банкарство

Банките и финансиските институции по финансиските кризи од 2008 година се по внимателно ги дефинираат своите правни стратегии, фокусирајќи се на безбедни и издржани операции и се почесто се јавуваат со потреба за консултација и совети од избраните адвокатски друштва. Ние сме советници на повеќе домашни и странски банки, како и финансиски институции.
Во блиска соработка со адвокатите од другите наши практични групи, нудиме сеопфатна, услуга на финансиските институции и оние кои работат или инвестираат во овој високо регулиран сектор, вклучувајќи ги и приватните капитални фондови, хеџ фондовите и фирмите за управување со инвестиции.
Тимот за банкарство и финансии нуди силно, длабинско, практично искуство и во областа на трансакциите, како и во регулаторната област.
Нашата еминентна банкарска и финансиска практика вклучува:
• Општо банкарство
• Финансии (вклучително и аквизиција и финансирање на проекти)
• Преструктуирање на долгови и рефинансирање
• Стекнување и расположливост на  средства и портфолиа на заем
• Тргување со побарувања
• Долгови, хибридни и пазари на капитал поврзани со капитал, вклучително и регулаторни трансакции на капитал
• Деривати, структурирано финансирање и хартии од вредност
• Фондови и управување со средства
• Регулаторни и финансиски услуги
• Судска постапка за банкарство, финансиски услуги и деривати

Деловно - трговско и корпоративно право

Вашиот бизнис е во сигурни раце! Со измените во законските регулативи на нас адвокатите, ни се овозможи статус на овластени регистрациони агенти поради спроведување на промените што е неопходно и задолжително да ги направите за Вашето трговско друштво. Динамичното работење, бара чести измени и дополнувања на податоците кои се запишуваат во трговскиот регистар. За таа цел, нашиот тим е подготвен да одговори на Вашите барања:

• Основање на друштва и подружници на странски друштва
• Регистрација на здруженија на граѓани и фондации
• Промени на овластени лица, седиште, основачки акти и други податоци
• Организирање и промена на подружници
• Ликвидација на друштва и подружници
• Запишување и промени на странски директни инвестиции
• Сите останати постапки за корпоративни промени на трговските друштва

Заштита на конкуренција

Се повеќе компании се соочуваат со загриженост за конкуренцијата во различни јурисдикции. Непочитувањето на законите за конкуренција е предмет на високи казни, па дури и „обична“ истрага може да предизвика негативно влијание врз репутацијата на една компанија.
Обезбедуваме широк спектар на услуги и сеопфатен правен совет во областа на законот за конкуренција, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на:
• правни совети во врска со ограничувањата или забрана на анти-конкурентни договори
• изготвување на сите видови договори со конкурентни компании, проценка на ризик и проценка на усогласеност на склучени договори со законски регулативи
• правен совет во врска со забраната за злоупотреба на доминантна позиција на пазарот
• правни совети од областа на спојувања и меѓусебни аквизиции
• правно советување за усогласување на актите на странски компании со важечките регулативи за конкуренција
• правни совети од областа на правата на потрошувачите
• застапување клиенти пред Комисијата за конкуренција во постапки за известување за спојување;
• барања за индивидуално ослободување од рестриктивниот договор, како и процедури за испитување
• застапување клиенти во управни спорови против актите на Комисијата
• Доверувања
• Вертикални и хоризонтални договори
• Доминантна позиција и однесување на пазарот
• Контрола на концентрациите
• Усогласеност со прописите
• Проценки за соодветна внимателност и обука на вработените
• Трговски здруженија
• Проценка на ризик од повреда на конкуренцијата
• Начини на заштита на конкуренцијата
• Административна постапка и парница
• Анализа на пазарот и сектор
• Јавни набавки

Договори

КМ/Констатиновиќ и Милошевски е тука за да Ви помогне во остварувањето и заштитата на вашите права и интереси како правни и физички субјекти. Доколку ја имаме Вашата доверба нема да погрешите и секогаш во нас ќе имате партнер кој навремено, лојално и ефикасно ќе ги заштитува Вашите права уште при самото изготвување на најразлични договори согласно Вашите потреби. Договори за деловна соработка, договори за купопродажба, договори за дар, договори за закуп и сите останати видови на договори.

Корпоративно управување

Нашите интегрирани тимови можат да ги извршуваат најсложените трансакции непречено и ефикасно.
•Комерцијални договори
•Сложени корпорациски трансакции
•Услуги поврзани со животниот циклус на друштвата
•Работење на друштвата на секојдневна основа
•Правна длабинска анализа
•Спојувања и преземања
•Финансирање на спојувања и преземања
•Давање услуги од надворешни субјекти
•Приватен капитал
•Преземање на претпријатија во државна сопственост

Контакт

Независен адвокат - партнер

Комисионер во Комисијата за хартии од вредност на РМ

Судски парници

Надградбата на нашето искуство во изминатите години ни овозможи да се усовршуваме во ообласта на судските постапки (граѓански, управни и кривични), сѐ со цел да се заштитат интересите на клиентот се користат сите расположливи средства во постапката за да дојдеме до судска одлука која е во корист на клиентот.

Енергетика

Се грижиме за планетата! Иднината на планетата со помош на енергетските иновации се тренд кој треба да биде подржан и со правен совет. Имено, инвестициите во проектите за производство на електрична струја и сродни инфраструктури, како и либерализацијата на пазарот во Југоисточна Европа преставува исклучително важен бизнис за нашиот пазар. Нашиот тим ги советува и ги води клиентите преку барањето на мрежата на законодавни, регулаторни и специфични правила за индустријата. 

Континуираните инвестиции на полето на зелената енергија, односно производството на енергија од обновливи извори, е тренд кој континуирано е следен од промените во законодавството и регулаторните барања, така што нашето знаење и посебниот правен совет ќе му помогнат на вашиот бизнис да ја унапредите работата. 

Креираме мултидисциплинарни тимови кои соработуваат со регулаторни, корпоративни и финансиски експерти за да обезбедат вредни правни совети за прашања од приватизација, регулаторна усогласеност и можности за инвестирање. Во ситуации кога најголемиот дел од фокусот на пазарот во моментов е се’ уште на традиционалните извори на енергија, постои значителен притисок за решенија за производство на енергија од обновливи извори.

Контакт

Партнер

Работни односи

Вашиот тим е важен и за нас!
Искуството на нашиот тим вклучува изготвување договори за вработување, внатрешни акти за вработување, договори за управување, документација за престанок на работен однос и договори за неконкуренција.
Во случај на повреда на кој било од горенаведените договори, спроведуваме преговори за колективно договарање и прекинување на работата.
Нашите услуги вклучуваат:
• Претставување на клиенти кои се соочуваат со кампањи на синдикатот
• Претставување на клиентот во преговори за колективно договарање
• Изготвување на подзаконски акти во област на работите односи
• Изготвување договори за вработување
• Изготвување менаџерски договори
• Советување на клиенти и изготвување на потребна документација за целите на престанок на работен однос
• Работни спорови – парница
• Арбитража

Контакт

Независен адвокат - партнер

Спојување и аквизиција-правна анализа

Нашите адвокати ги советуваат домашните и меѓународните клиенти во врска со спојувањата и аквизициите низ голем број индустриски сектори. Со големо внимание, иновативни решенија, брз совет и индивидуален третман можеме да ги решиме сите предизвици кои се јавуваат при процесот на преговори и финализирање на спојувањето и аквизицијата. Големото знаење на националното законодавство ни овозможува да имаме репутација на друштво кои ги решава најкомплексните ситуации и трансакции низ голем број индустриски сектори.
При застапувањето на секој клиент нашите адвокати се професионални, креативни и одговорни. Со искуство од различни области на правото, а се со цел, истото заеднички да биде искористено за најефикасно решавање на најкомплексните трансакции. Исто така, советуваме голем број на управни одбори, комитети, менаџери и акционери при решавањето на најразлични корпоративни, менаџерски прашања. Нашето искуство, заедно со способноста да ги увидиме и детектираме најважните фактори коишто би можеле да имаат влијание во дадена трансакција, ни овозможува трансакциите да ги извршуваме на најефикасен и најдобар начин за нашите клиенти.

Наплата на побарувања – (Водење на постапка за наплата на парични побарувања од должници)

Во денешно време, трговските друштва често се случува да имаат проблеми со наплата на побарувањата.
Нашиот тим им стои на располагање на сите клиенти да ги минимизираат доцнењата на плаќањата и неплаќањата на обврските, а исто така Ве осигуруваме дека фирмите порано ќе ги реализираат доспеаните плаќања.
Ненавремено исполнување на паричните обврски, доведува до проблеми со ликвидностa, а со тоа и се доведува во прашање континуитетот во работата.
Затоа во рамки на законот, важно е редовно исполнување на обврските.
Во таа насока применуваме неколку начини за решавање на истото:
• Вонсудска наплата на парични побарувања од должници
• Усно и писмено контактирање на должници за наплата на парични побарувања
• Судска постапка за наплата на парични побарувања од должници
• Водење на постапка пред нотар
• Водење на постапка пред извршител
• Водење на постапка пред суд 

Контакт

Партнер

Недвижности

Вие сте сопственик!
Заштита на правото на сопственост ја гарантира Уставот на Република Македонија.
Правото на сопственост се стекнува според законот, врз основа на правна работа и со наследување.
Правото на сопственост се стекнува и со одлука на надлежен државен орган на начин и под услови определни со закон.
При обезбедување на правни услуги во областа на имотното право соработуваме со искусни експерти во областа на геодезијата (овластени вешти лица), за изработка на вештачења и геодетски елаборати за потребите на нашите клиенти, со што на едно место добивате комплетна услуга за заштита на вашиот недвижен имот.
• Застапување при уредување на односите помеѓу соседите како сопственици на недвижности и заштита на соседското право,
• Застапувања и заштита на сосопственички односи,
• Застапувања и заштита кај заедничката сопственост,
• Заштита на правата на имот стекнат во брак,
• Заштита на правата на имот стекнат во вонбрачна заедница,
• Застапувања и заштита на етажната сопственост,
• Застапувања и заштита на стекнување на право на сопственост,
• Застапување во утврдување на право на сопственост,
• Застапување во спорови поради вознемирување на сопственоста,
• Заштита на правото на сопственост и заедничка сопственост,
• Деклараторни и излачни тужби,
• Заштита на владение,
• Утврдување на право на владение, смеќавање или одземање,
• Заштита на право на службености (стварни и лични),
• Заштита на правото на залог на подвижни и недвижни ствари.

Даночно право, даночно советување и консалтинг

Општи советодавни услуги за даноци • Оданочување на М & А • Оданочување на недвижен имот • Оданочување на вработените и оданочување на иселениците • Трансфер на цени • ДДВ, индиректни даноци и царина • Даночни аспекти на корпоративно / лично оданочување • Планирање на данок • Даночни аспекти на корпоративното реструктуирање • Даночна постапка

Контакт

Независен адвокат - партнер

Комисионер во Комисијата за хартии од вредност на РМ

Административна поддршка

Следејќи ги потребите на клиентите Адвокатското друштво Константиновиќ и Милошевски почна да обезбедува услуги на административна асистенција и на виртуелна канцеларија за одредени клиенти.

Во таа насока нудиме, покрај правните услуги и услуги на административен сервис (back office) и сервис за човечки ресурси. Во насока на развој на овие услуги адвокатското друштво нуди изработка на договори и анекси и нивна евиденција; евиденција на вработени; изработка на решенија и одлуки, како и нивна евиденција; прием чување и обработка на документација и чување на целокупната архива во овој дел на работењето, како и комуникација за потребите на клиентите со релевнтни институции.

Со сево ова на клиентите им заштедуваме, односно се намалуваат нивните трошоци во делот на закупување канцеларии, вработување на администрација и слично и им обезбедуваме покрај правната и административна сигурност. За потребите на своите клиенти нудиме и услуга на следење на промени на законска регулатива и нивни импликации за потребите на клиентите. Во таа насока по договор со клиентите нудиме можност за достава на електронско известување за промени во законска регулатива, како и можност за наше толкување и објаснување на дадени измени и кои последици истите ги предизвикуваат за клиентот. 

Со цел да обезбедиме целосен пакет на услуги нашето друштво има успешна соработка со Друштвото за финансиски конслатинг ПИ ФИНАНС кое нуди сметководствени, книговодствени и ревизорски услуги, како и даночно советување.

Контакт

Офис менаџер - маркетинг

Офис менаџер - Финансии