Анализа на новините предвидени во новелата на законот за парничната постапка

Во месец септември годинава беше најавена подготовката за измени на Законот за парничната постапка од страна на Министерството за правда на Република Македонија со цел надминување на констатираните слабости и подобрувања на законските одредби поради нивна поголема применливост.

Со Законот за парничната постапка се уредуваат правилата на постапката врз основа на кои судот расправа и одлучува во споровите за основните права и обврски на човекот и граѓанинот, за личните и семејните односи на граѓаните како што се работните, трговските, имотните и другите граѓанско- правни спорови, ако со закон за некои од тие спорови не е определено за нив судот да решава според правилата на некоја друга постапка.

Со донесувањето на Предлог – законот за парничната постапка се очекува да се создаде функционална, успешена и ефикасна парнична постапка во Република Македонија, а со тоа воспоставување стабилен граѓанско-правен систем преку пополнување на постоечките правни празнини и негово усогласување со европската регулатива.

Одредени прашања и проблеми доведоа до потреба од подобрување на законскиге одредби и соодветни измени на законот во делот на одредбите со кои се уредува тек на постапката, докази и изведување на докази, одредување на вештачење, подготвување на главната расправа заради ефикасна главна расправа, зголемување на прагот за ревизијата како вонреден правен лек во услови на разработени основи каде ревизија е секогаш можна, поефикасна постапка кај споровите од мала вредност, полномошниците на странките, поднесоци (документи/докази кои се наоѓаат кај другата страна или трето лице), рокови и рочишта, поедноставување и забрзување на доставата, вградување на заштитата на колективните права и интереси, како и усогласување со други поврзани закони.

Со оглед на тоа што временската рамка за изготвување на предлог законот беше 21.09.2020 – 31.10.2020, се очекува наведените измени да бидат имплементирани и усвоени.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest