Надоместок на плата на работниците, за време на принуден одмор и отсуство од работа поради виша сила

Со оглед дека изминатиов период исклучително многу се актуелизираше прашањето за Законот за работни односи и исполнување на правата и обврските во услови на вонредна состојба Mинистерството за труд и социјална политика ја информираше јавноста дека Законот за работните односи со членот 112 ги дефинира случаите кога на работникот му се исплатува надоместок на плата. […]