Во кои случаи може да се обработува вашиот ЕМБГ?

Единствениот матичен број на граѓанинот или во светот попознат како национален идентификациски број, национален број за идентитет или национален број за осигурување, се користи од страна на владите на многу земји како средство за следење на граѓаните, жители со постојан престој и жителите со привремен престој, бројот се појавува на лични документи издадени од државата. […]