Глоба за правните субјекти доколку не ја исполнат обврската за упис во Регистарот на вистински сопственици!

Согласно Законот за спречување на перење пари и финансирање тероризам, Централниот регистар на Република Македонија од 27.01.2021 година во употреба го пушти Регистарот на вистински сопственици како информациски систем кој овозможува прием, евидентирање, обработка, чување и размена на податоци и/или документи за вистински сопственици во електронска форма при Централниот регистар на Република Македонија. Предмет на […]