Заштита на деловна тајна и законско регулирање во Република Македонија

Деловна (трговска) тајна е збир на податоци и информации кои што имаат економска вредност, не се познати, не се дознаваат и утврдуваат лесно од страна на трети лица, а се посебно значајни за оние кои ги поседуваат. Затоа, деловниот субјект кој е сопственик на доверливите податоци и информации, презема мерки за истите да ги заштити […]