Одредби од Законот за работни односи и Oпштиот колективен договор за приватен сектор од областа на стопанство во корист на работниците, а ,,непознати“ за македонските работодавачи

Со Законот за работни односи се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Цел на законот е вклучување на работници во работниот процес, како и обезбедување на усогласено одвивање на тој процес, при што се почитува правото на работниците на слобода на трудот, достоинство и заштита […]