Правата на потрошувачите во однос на недостаток на сообразност

Законот за заштита на потрошувачите во Република Македонија ги утврдува правата на потрошувачите и нивната заштита. Меѓу другото, со овој закон се уредува и заштитата на правата на потрошувачите во случај на продаден производ со недостаток.     Во оваа смисла, по дефиниција, потрошувач е секое физичко лице кое купува производи или користи услуги од страна […]