Дигитален идентитет -далечна иднина или блиска реалност!

           Вовед Електронска идентификација е процес на користење на податоци за идентификација на лица во електронска форма кои на уникатен начин го претставуваат физичкото или правно лице или овластено лице на правно лице. Ова е законската дефиниција на процесот на електронска идентификација согласно Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи […]