Поголема заштита на физичките лица во врска со обработката на личните податоци преку транспонирање на ЕУ Директивата 2016/680 (Полициска директива) во националното законодавство!

Целта на заштитата на личните податоци не е да се заштитат само податоците на физичките лица, туку да се заштитат и основните слободи и права на лицата на кои припаѓаат тие податоци. Личните податоци треба да бидат заштитени со различни безбедносни мерки од ризици како што се губење, неовластен пристап, уништување, употреба, модификација или откривање. […]