Воведување континуирана обука за адвокатите со нов предлог-закон

Законот за адвокатурата („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/02, 60/06, 29/07, 106/08, 135/11, 113/12 и 148/15) влегол во сила на 31.07.2002 година. Co овој закон се уредува обезбедувањето правна помош од страна на адвокатурата на физички и правни лица во остварувањето и заштитата на нивните права и врз закон заснованите интереси во постапката пред судовите, […]